แนะนำ ภาษาซี

Introduction to C Programming Language

ภาษาโปรแกรม (Programming Languages) ที่มีการคิดค้นขึ้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายพัน

ภาษา แต่ภาษาที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมใช้ทั่วไปนั้นอาจจะมีเพียงหลายสิบภาษา เช่น โคบอล (COBOL)

ปาสคาล (Pascal) เดลไฟล์ (Delphi) วิชวลเบสิก (Visual Basic) ซี (C) จาวา (Java) เป็นต้น ซึ่งแต่ละภาษา

สร้างขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและมีจุดเด่นของภาษาที่ต่างกัน ภาษาซี

( C Programming Language)

เป็นภาษาเชิงโครงสร้างที่มีการออกแบบโปรแกรมในลักษณะโมดูลที่มีจุดเด่นในเรื่องของประสิทธิภาพการ

1.ความเป็นมา

ภาษาซีได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเดนนิส ริทชี (Dennis Ritchie) ขณะที่ทำ งานอยู่ที่เบลแล็บบอราทอรี

(Bell Laboratories) โดยพัฒนาขึ้นจากหลักการพื้นฐานของภาษาบี (B)

และบีซีพีแอ๊ล (BCPL) ในช่วงปี ค..

1971 ถึง 1973 แต่ได้เพิ่มชนิดข้อมูลและความสามารถอื่น ๆ ให้มากขึ้น และนำ ภาษาซีไปใช้พัฒนาระบบปฏิบัติ

การยูนิกซ (UNIX) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ DEC PDP-11 ภาษาซเี ปน็ทนี่

ยิมใช้อย่างแพร่หลายช่วงต้นทศวรรษ

ที่1980 จนกระทั่งมีความพยายามกำ หนดมาตรฐานของภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาซีได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

2.รูปแบบโปรแกรมภาษาซี

ในการเขียนภาษาโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องศึกษารูปแบบพื้นฐานของภาษา และไวยากรณ์

ของภาษานั้น รูปแบบพื้นฐานของภาษาจะเขียนโปรแกรมในลักษณะของโมดูลคือมีการแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ

ที่เรียกว่า ฟังก์ชัน (Function)

3.ตัวแปร

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้น คือ การรับข้อมูล การประมวลผล

ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดคือข้อมูล การทำ งานของโปรแกรมขณะใด

ขณะหนึ่งจะต้องมีการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์  โดยรับข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูลไปเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่า

หน่วยความจำ และส่งข้อมูลจากหน่วยความจำ ไปประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลาง โดยผ่านคำ สั่งต่าง ๆ

เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็นำ ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเก็บไว้ที่หน่วยความจำ อีก เมื่อต้องการให้แสดงผลก็จะใช้คำ

สั่งให้ไปอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำส่งข้อมูลนั้นไปยังอุปกรณ์แสดงผล

4. ชนิดข้อมูล

ในการใช้งานตัวแปรนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงคือข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในตัวแปรนั้นข้อมูลแต่ล่ะ

ชนิด มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่น เป็นเลขจำนวนเต็ม เป็นเลขจำนวนจริง เป็นตัวอักษร เป็นต้น ผู้เขียน

โปรแกรมจะต้องกำ หนดชนิดข้อมูลให้กับตัวแปรโดยสอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการเก็บ ภาษาซีแบ่งข้อมูลออก

เป็นชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้เก็บข้อมูลในหน่วยความจำ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลและบริษัทผู้

ผลิตคอมไพเลอร์

5. การใช้ตัวแปร

เมื่อต้องการใช้ตัวแปรจะต้องมีการประกาศชื่อตัวแปรที่ต้องการใช้งานนั้น มีรูปแบบคอ

ประเภทข้อมูล ชื่อตัวแปร

ตัวอย่างของการประกาศตัวแปร เช่น

floatscore

intage

char ch;

float width, height, length;

กรณีที่มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวที่มีชนิดเดียวกัน สามารถประกาศไว้ในคำ สั่งเดียวกันได้โดยใช้เครื่อง

หมาย , คั่นระหว่างตัวแปรแต่ละตัว

6. การรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล

ภาษาซีได้เตรียมฟังก์ชันมาตรฐานที่ใช้ในการรับและแสดงผลข้อมูลให้กับผู้พัฒนาโปรแกรมหลาย

ฟังก์ชัน แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะฟังก์ชันในการรับข้อมูล คือ ฟังก์ชัน scanf( ) และฟังก์ชันในการแสดงผล

ข้อมูลคือฟังก์ชัน print( ) ในส่วนของการใช้งานพื้นฐานซึ่งก่อนจะใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวที่ส่วนหัวของ

โปรแกรมจะต้องมีคำสั่ง

Advertisements